MediaWiki:Copyrightwarning

(Différences entre les versions)
Aller à : Navigation, rechercher
 
Ligne 11 : Ligne 11 :
 
<charinsert> ù Ù û Û ü Ü </charinsert> ·
 
<charinsert> ù Ù û Û ü Ü </charinsert> ·
 
<charinsert> ÿ Ÿ </charinsert> ·
 
<charinsert> ÿ Ÿ </charinsert> ·
<charinsert> «+» {{+}} [[+]] “+”</charinsert> ·
+
<charinsert> «+» {{+}} [[+]] [[#|+]] [|+] “+”</charinsert> ·
 
<charinsert> — – ’ | … ~ # @ </charinsert>
 
<charinsert> — – ’ | … ~ # @ </charinsert>
 
<charinsert> ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁰ ½ </charinsert>
 
<charinsert> ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁰ ½ </charinsert>
Ligne 18 : Ligne 18 :
 
<charinsert> [[Catégorie:+]] [[Image:+]] [[Media:+]] #REDIRECT[[+]] </charinsert> ·
 
<charinsert> [[Catégorie:+]] [[Image:+]] [[Media:+]] #REDIRECT[[+]] </charinsert> ·
 
<charinsert> <>+</> <nowiki><code></nowiki>+<nowiki></code></nowiki> <nowiki><math></nowiki>+<nowiki></math></nowiki> <nowiki><nowiki></nowiki>+<nowiki></nowiki></nowiki> <nowiki><ref></nowiki>+<nowiki></ref></nowiki> <nowiki><ref name=""></nowiki>+<nowiki></ref></nowiki> <nowiki><references /></nowiki> <nowiki><noinclude></nowiki>+<nowiki></noinclude></nowiki> <nowiki><includeonly></nowiki>+<nowiki></includeonly></nowiki> </charinsert> ·
 
<charinsert> <>+</> <nowiki><code></nowiki>+<nowiki></code></nowiki> <nowiki><math></nowiki>+<nowiki></math></nowiki> <nowiki><nowiki></nowiki>+<nowiki></nowiki></nowiki> <nowiki><ref></nowiki>+<nowiki></ref></nowiki> <nowiki><ref name=""></nowiki>+<nowiki></ref></nowiki> <nowiki><references /></nowiki> <nowiki><noinclude></nowiki>+<nowiki></noinclude></nowiki> <nowiki><includeonly></nowiki>+<nowiki></includeonly></nowiki> </charinsert> ·
<charinsert> ~~~ ~~~~ ~~~~~ </charinsert> ...
+
<charinsert> ~~~ ~~~~ ~~~~~ __NOTITLE__ </charinsert> ...
 +
</p>
 +
<p class="specialbasic" id="Math" style="display: none; visibility: hidden;" style="display: none; visibility: hidden;">
 +
<charinsert>≠ ≤ ≥ < > ≡ ≈ ≅ ∝    − × ÷ ± ⊥ ⊕ ⊗ ∗ … ¼ ½ ¾ ¹ ² ³ °   ∂ ∫ ∑ ∞ ∏ √ ∇   ← → ↔ ⇐ ⇒ ⇔   ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ 〈 〉   ¬ ∧ ∨ ∃ ∀   ∈ ∉ ∋ ∅ ⊆ ⊇ ⊃ ⊂ ⊄ ∪ ∩ ℵ</charinsert>
 
</p>
 
</p>
 
<p class="specialbasic" id="Latin" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<p class="specialbasic" id="Latin" style="display: none; visibility: hidden;">
Ligne 45 : Ligne 48 :
 
<charinsert>А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я </charinsert> ·  
 
<charinsert>А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я </charinsert> ·  
 
<charinsert>а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я </charinsert> <br/>
 
<charinsert>а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я </charinsert> <br/>
</p>
 
<p class="specialbasic" id="AHD" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>ā ă ä â ē ĕ ī ĭ î ō ŏ ô ŭ o͞o </charinsert> ("food") <charinsert>o͝o </charinsert> ("foot") <charinsert>û ə </charinsert> ·
 
 
</p>
 
</p>
 
<p class="speciallang" id="Allemand" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<p class="speciallang" id="Allemand" style="display: none; visibility: hidden;">
Ligne 57 : Ligne 57 :
 
<span lang="ar" title="Arabic text" dir="rtl"  class="spanAr"  style="font-size:110%;"><tt><charinsert>ﺎ ﺐ ﺖ ﺚ ﺞ ﺢ ﺦ ﺪ ﺬ ﺮ ﺰ ﺲ ﺶ ﺺ ﺾ ﻂ ﻆ ﻊ ﻎ ﻒ ﻖ ﻚ ﻞ ﻢ ﻦ ﻪ ﻮ ﻲ </charinsert></tt></span> · Final<br />
 
<span lang="ar" title="Arabic text" dir="rtl"  class="spanAr"  style="font-size:110%;"><tt><charinsert>ﺎ ﺐ ﺖ ﺚ ﺞ ﺢ ﺦ ﺪ ﺬ ﺮ ﺰ ﺲ ﺶ ﺺ ﺾ ﻂ ﻆ ﻊ ﻎ ﻒ ﻖ ﻚ ﻞ ﻢ ﻦ ﻪ ﻮ ﻲ </charinsert></tt></span> · Final<br />
 
<span lang="ar" title="Arabic text" dir="rtl"  class="spanAr"  style="font-size:110%;"><tt><charinsert>ﺍ ﺏ ﺕ ﺙ ﺝ ﺡ ﺥ ﺩ ﺫ ﺭ ﺯ ﺱ ﺵ ﺹ ﺽ ﻁ ﻅ ﻉ ﻍ ﻑ ﻕ ﻙ ﻝ ﻡ ﻥ ﻩ ﻭ ﻱ </charinsert></tt></span> · Seul<br />
 
<span lang="ar" title="Arabic text" dir="rtl"  class="spanAr"  style="font-size:110%;"><tt><charinsert>ﺍ ﺏ ﺕ ﺙ ﺝ ﺡ ﺥ ﺩ ﺫ ﺭ ﺯ ﺱ ﺵ ﺹ ﺽ ﻁ ﻅ ﻉ ﻍ ﻑ ﻕ ﻙ ﻝ ﻡ ﻥ ﻩ ﻭ ﻱ </charinsert></tt></span> · Seul<br />
</p>
 
<p class="speciallang" id="Catalan" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Á á À à Ç ç É é È è Ë ë Í í Ï ï Ó ó Ò ò Ö ö Ú ú Ù ù ·</charinsert>
 
</p>
 
<p class="speciallang" id="Croate" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Č č Ć ć Dž dž Đ đ Š š Ž ž</charinsert>
 
 
</p>
 
</p>
 
<p class="speciallang" id="Espagnol" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<p class="speciallang" id="Espagnol" style="display: none; visibility: hidden;">
Ligne 69 : Ligne 63 :
 
<p class="speciallang" id="Esperanto" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<p class="speciallang" id="Esperanto" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Ĉ ĉ Ĝ ĝ Ĥ ĥ Ĵ ĵ Ŝ ŝ Ŭ ŭ</charinsert>
 
<charinsert>Ĉ ĉ Ĝ ĝ Ĥ ĥ Ĵ ĵ Ŝ ŝ Ŭ ŭ</charinsert>
</p>
 
<p class="speciallang" id="Estonien" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Č č Š š Ž ž Õ õ Ä ä Ö ö Ü ü</charinsert>
 
</p>
 
<p class="speciallang" id="Gallois" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Á á À à Â â Ä ä É é È è Ê ê Ë ë Ì ì Î î Ï ï Ó ó Ò ò Ô ô Ö ö Ù ù Û û Ẁ ẁ Ŵ ŵ Ẅ ẅ Ý ý Ỳ ỳ Ŷ ŷ Ÿ ÿ</charinsert>
 
</p>
 
<p class="speciallang" id="Hawaien" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū ʻ</charinsert>
 
 
</p>
 
</p>
 
<p id="Hebreu" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<p id="Hebreu" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
Ligne 91 : Ligne 76 :
 
<charinsert>Â â  Ê ê  Î î  Ô ô  Û û </charinsert> ·  
 
<charinsert>Â â  Ê ê  Î î  Ô ô  Û û </charinsert> ·  
 
<charinsert>IJ ij  ſ ƒ € </charinsert>
 
<charinsert>IJ ij  ſ ƒ € </charinsert>
</p>
 
<p id="Hongrois" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Á á É é Í í Ó ó Ö ö Ő ő Ú ú Ü ü Ű ű</charinsert>
 
</p>
 
<p id="Indo-europeen" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>ḱ ǵ ʰ ʷ h<sub>1</sub> h<sub>2</sub> h<sub>3</sub> m̥ n̥ l̥ r̥ ē ō þ ð ƕ</charinsert>
 
</p>
 
<p id="Irlandais" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Á á Ḃ ḃ Ċ ċ Ḋ ḋ É é Ḟ ḟ Ġ ġ Í í Ṁ ṁ Ó ó Ṗ ṗ Ṡ ṡ Ṫ ṫ Ú ú</charinsert>
 
</p>
 
<p class="speciallang" id="Islandais" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Á á Ð ð É é Í í Ó ó Ú ú Ý ý Þ þ Æ æ Ö ö</charinsert>
 
 
</p>
 
</p>
 
<p class="speciallang" id="Italien" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<p class="speciallang" id="Italien" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Á á À à É é È è Í í Ì ì Ó ó Ò ò Ú ú Ù ù</charinsert>
 
<charinsert>Á á À à É é È è Í í Ì ì Ó ó Ò ò Ú ú Ù ù</charinsert>
</p>
 
<p id="Letton" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Ā ā Č č Ē ē Ģ ģ Ī ī Ķ ķ Ļ ļ Ņ ņ Ō ō Ŗ ŗ Š š Ū ū Ž ž</charinsert>
 
</p>
 
<p id="Lituanien" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Ą ą Č č Ę ę Ė ė Į į Š š Ų ų Ū ū Ž ž</charinsert>
 
</p>
 
<p class="speciallang" id="Maltais" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Ċ ċ Ġ ġ Ħ ħ Ż ż</charinsert>
 
</p>
 
<p id="Navajo &amp; Apache" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>’ Á á Ą ą Ą́ ą́ É é Ę ę Ę́ ę́ Í í Į į Į́ į́ Ł ł Ó ó Ǫ ǫ Ǫ́ ǫ́ Ú ú Ų ų Ų́ ų́</charinsert>
 
</p>
 
<p class="speciallang" id="Pinyin" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Á á À à Ǎ ǎ Ā ā É é È è Ě ě Ē ē Í í Ì ì Ǐ ǐ Ī ī Ó ó Ò ò Ǒ ǒ Ō ō Ú ú Ù ù Ü ü Ǔ ǔ Ū ū Ǘ ǘ Ǜ ǜ Ǚ ǚ Ǖ ǖ</charinsert>
 
</p>
 
<p class="speciallang" id="Polonais" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>ą Ą ć Ć ę Ę ł Ł ń Ń ó Ó ś Ś ź Ź ż Ż</charinsert>
 
 
</p>
 
</p>
 
<p class="speciallang" id="Portugais" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<p class="speciallang" id="Portugais" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Á á À à Â â Ã ã Ç ç É é Ê ê Í í Ó ó Ô ô Õ õ Ú ú Ü ü</charinsert>
 
<charinsert>Á á À à Â â Ã ã Ç ç É é Ê ê Í í Ó ó Ô ô Õ õ Ú ú Ü ü</charinsert>
</p>
 
<p class="speciallang" id="Romaji" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū</charinsert>
 
</p>
 
<p class="speciallang" id="Roumain" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Ă ă Â â Î î Ş ş Ţ ţ</charinsert>
 
</p>
 
<p class="speciallang" id="Scandinave" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>À à É é Å å Æ æ Ä ä Ø ø Ö ö</charinsert>
 
</p>
 
<p class="speciallang" id="Serbe" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>А а Б б В в Г г Д д Ђ ђ Е е Ж ж З з И и Ј ј К к Л л Љ љ М м Н н Њ њ О о П п Р р С с Т т Ћ ћ У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Џ џ Ш ш</charinsert>
 
</p>
 
<p class="speciallang" id="Tcheque" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Á á Č č Ď ď É é Ě ě Í í Ň ň Ó ó Ř ř Š š Ť ť Ú ú Ů ů Ý ý Ž ž</charinsert>
 
</p>
 
<p id="Turc" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Ç ç Ə ə Ä ä Ğ ğ G‘ g‘ İ ı Ž ž Ň ň Ö ö O‘ o‘ Ş ş Ü ü Ý ý</charinsert>
 
</p>
 
<p class="speciallang" id="Vieil_anglais" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>Ā ā Æ æ Ǣ ǣ Ǽ ǽ Ċ ċ Ð ð Ē ē Ġ ġ Ī ī Ō ō Ū ū Ƿ ƿ Ȳ ȳ Þ þ Ȝ ȝ</charinsert>
 
</p>
 
<p class="speciallang" id="Vietnamien" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>À à Ả ả Á á Ạ ạ Ã ã Ă ă Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ắ ắ Ặ ặ Â â Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ấ ấ Ậ ậ Đ đ È è Ẻ ẻ Ẽ ẽ É é Ẹ ẹ Ê ê Ề ề Ể ể Ễ ễ Ế ế Ệ ệ Ỉ ỉ Ĩ ĩ Í í Ị ị Ì ì Ỏ ỏ Ó ó Ọ ọ Ò ò Õ õ Ô ô Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ố ố Ộ ộ Ơ ơ Ờ ờ Ở ở Ỡ ỡ Ớ ớ Ợ ợ Ù ù Ủ ủ Ũ ũ Ú ú Ụ ụ Ư ư Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ứ ứ Ự ự Ỳ ỳ Ỷ ỷ Ỹ ỹ Ỵ ỵ Ý ý</charinsert>
 
 
</p>
 
</p>
 
<p id="Yiddish" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<p id="Yiddish" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
Ligne 168 : Ligne 99 :
 
<charinsert>ᵊ ʰ ˤ ˠ ʲ ʷ ⁿ ᵑ ᵐ ʳ </charinsert> ·
 
<charinsert>ᵊ ʰ ˤ ˠ ʲ ʷ ⁿ ᵑ ᵐ ʳ </charinsert> ·
 
<charinsert>˥ ˦ ˧ ˨ ˩</charinsert>
 
<charinsert>˥ ˦ ˧ ˨ ˩</charinsert>
</p>
 
<p class="specialbasic" id="Math" style="display: none; visibility: hidden;" style="display: none; visibility: hidden;">
 
<charinsert>≠ ≤ ≥ < > ≡ ≈ ≅ ∝    − × ÷ ± ⊥ ⊕ ⊗ ∗ … ¼ ½ ¾ ¹ ² ³ °   ∂ ∫ ∑ ∞ ∏ √ ∇   ← → ↔ ⇐ ⇒ ⇔   ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ 〈 〉   ¬ ∧ ∨ ∃ ∀   ∈ ∉ ∋ ∅ ⊆ ⊇ ⊃ ⊂ ⊄ ∪ ∩ ℵ</charinsert>
 
 
</p>
 
</p>
 
</div>
 
</div>

Version du 26 décembre 2011 à 14:31

Outils personnels
Espaces de noms
Variantes
Actions
Découvrir
Œuvres
Échanger
Ressources
Boîte à outils